top of page

טיפול במוזיקה

תרפיה במוזיקה היא תהליך שבו התרפיסט יוצר קשר מכוון עם מטופל - אדם שבא לקבל עזרה מקצועית בשל הפרעות, בעיות, מצבי מצוקה או משברים - בין שהם פיזיים ובין שהם נפשיים,

הקשר הטיפולי נרקם באמצעות מוזיקה ומילים. מטרת הטיפול היא לשנות סימפטומים פתולוגיים, דפוסי חשיבה והתנהגות הרסניים ולחזק צמיחה והתפתחות אישית על מנת לממש את הפוטנציאל של אותו מטופל. המוזיקה היא אמנות המאפשרת הבעה, קשר ותקשורת אנושיים. הטיפול נשען באופן מסיבי על עשייה מוזיקלית, הכוללת שימוש במוזיקה חיה - אלתור, ביצוע, הלחנה ושירה, ושימוש במוזיקה מוקלטת - האזנה למוזיקה. השימוש במוזיקה נעשה על מנת להעמיק, להרחיב ולדרבן את התהליך הטיפולי ולהגיע לשינויים סובייקטיביים בעולם הפנימי והבין-אישי של המטופל, בהתנהגותו ובתפקודיו.

עם ילדים שאינם מילוליים, כל הטיפול נעשה במוזיקה, כמעט ללא מילים.

  1. התקשורת המילולית עם הילד הלא מילולי נעשית בדרך כלל באופן מוזיקלי (שירים,  דיבור המדגיש אלמנטים מוזיקליים). המטרה העיקרית של המטפל היא לעזור למטופל להתקשר ישירות למוזיקה באמצעות בחירת מוזיקה מתאימה, או יצירת מוזיקה יחד עם המטופל. למוזיקה השפעה ישירה על המטופל והיא משמשת גורם עיקרי לשינוי התרפויטי. עם ילדים "מילוליים", משתמשים במוזיקה לצד המילים.

  2. המוזיקה יכולה לשמש גורם עיקרי לשינוי, ויכולה גם לשמש בסיס לגירוי לדרבון לשיחה מילולית בין המטפל למטופל. נוסף לאפקט התרפויטי הישיר של  המוזיקה, היא עוזרת למטופל להבין ולפתח קשרים אחרים בעלי משמעות טיפולית. הקשרים נוצרים ברמה התוך-אישית וברמה הבין-אישית.

bottom of page